Všeobecné obchodné podmienky online predaja

§ 1. Všeobecné ustanovenia, platnosť obchodných podmienok

1.1 Všetky dodávky a služby internetového obchodu Weinfürst, prevádzkovaného spoločnosťou Vicampo.de GmbH, zastúpenou konateľmi Christianom Frickom, so sídlom Taunusstrasse 57, 55118 Mainz, SRN (ďalej len "Vicampo"), sa spravujú výhradne týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami v znení platnom v dobe objednávky.

1.2 Zákazníkmi sú v zmysle týchto obchodných podmienok výhradne súkromní spotrebitelia (v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa) a výslovne nie podnikatelia. Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy s nami nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľmi sú v zmysle týchto obchodných podmienok fyzické alebo právnické osoby, ktoré pri uzatváraní zmluvy s nami konajú v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti..

§ 2. Uzatvorenie a plnenie zmluvy

2.1 Ponuka v našom internetovom obchode predstavuje záväznú ponuku pre Vás, aby ste s nami uzavreli zmluvu. Túto ponuku môžete prijať zadaním objednávky. Zmluva je uzavretá v okamihu, kedy nám odošlete svoju objednávku.

2.2 Ak nájdete želaný produkt, môžete si ho nezáväzne prezrieť kliknutím na názov alebo obrázok produktu. Kliknutím na pole „nákupný košík“ môžete produkt vložiť do nákupného košíku. Obsah nákupného košíka si môžete kedykoľvek nezáväzne prezrieť kliknutím na pole „Do nákupného košíka“. Produkty môžete z košíka odstrániť kliknutím na symbol „X“ alebo zmeniť ich množstvo kliknutím na grafické symboly [+] a [-]. Pokiaľ si prajete zakúpiť produkty v nákupnom košíku, kliknite na tlačidlo „Pokladňa“ na stránke „Nákupný košík“.

V ďalšom priebehu objednávkového procesu si založíte zákaznícky účet, zadáte údaje o objednávke a vyberiete požadovaný spôsob dopravy a platby. V priebehu procesu objednávania sa Vám v prehľade objednávok zobrazí prehľad údajov o Vašej objednávke; tu môžete všetky údaje skontrolovať a znovu zmeniť. Chyby pri zadávaní môžete taktiež opraviť tým, že sa v prehliadači vrátite späť alebo zrušíte proces objednávky a začnete znovu od začiatku.

Ak chcete dokončiť nákup, musíte prijať naše všeobecné obchodné podmienky a kliknúť na tlačidlo „Kúpiť“ alebo „Zaplatiť teraz“ (platí pre platobné metódy kreditná karta a PayPal). Tým nám bude Vaša objednávka zaslaná.

2.3 Pri objednávke v našom internetovom obchode je zmluva uzavretá s:

Vicampo.de GmbH

Taunusstraße 57

55118 Mainz (Mohuč)

Nemecko

Telefón: +421 233 325 596

Fax: +49 (0) 6131 - 30 29 399

E-mail: info@vinokral.sk

Konatelia: Christian Fricke

Zápis do obchodného registra: HRB 44108, Okresný súd Mainz (Mohuč)

 § 3. Právo spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy

Nasledujúce právo na odstúpenie od zmluvy si môžu uplatniť len spotrebitelia:

-   Storno podmienky

-   Právo na odstúpenie

Máte právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa kedy ste Vy, alebo Vami určená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevzali posledný tovar.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás (Vicampo.de GmbH, Taunusstrasse 57, 55118 Mainz, tel.: +421 233 325 596, e-mail: info@vinokral.sk) informovať prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. list zaslaný poštou, faxom alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, použitie tohto formulára však nie je povinné.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť Vám bezodkladne, najneskôr do štrnástich dní odo dňa kedy nám bolo doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z toho, že ste si zvolili iný typ doručenia ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame). Na účely tejto úhrady použijeme ten platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s Vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade Vám nebudú z dôvodu vrátenia kúpnej ceny účtované poplatky. Tovar si vyzdvihnteme na naše náklady.

Zníženie hodnoty tovaru musíte uhradiť iba v prípade, že k nemu došlo v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nebola nevyhnutná na kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti tovaru.

Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy uzavreté na diaľku, predmetom ktorých má byť dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v uzatvorenom obale, ak zákazník porušil pôvodný uzatvorený obal.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy o dodaní tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo ktorého doba použiteľnosti by bola rýchlo prekročená.

________________________________________________________________

§ 4. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvylite nám späť tento formulár:

Pre:

 • Vínokráľ prostredníctvom Vicampo.de GmbH
 • Taunusstraße 57
 • 55118 Mainz
 • Telefón: +421 233 325 596
 • Telefax: +49 (0) 6131 - 30 29 399
 • E-Mail: info@vinokral.sk
 • Týmto odstupujem/odstupujeme od (*) zmluvy uzatvorenej medzi mnou/nami (*) na nákup
 • tohto tovaru (*)/poskytnutie tejto služby(*)
 • Objednané dňa (*)/prijaté dňa (*)
 • Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov:
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len v prípade listinnej komunikácie):
 • Dátum:

(*) Nehodiace sa preškrtnite

________________________________________________________________

§ 5. Ceny a náklady na prepravu

Všetky ceny zahŕňajú daň z pridanej hodnoty a náklady na dopravu. Výšku poštovného nájdete v popise príslušného tovaru. Preprava je zabezpečovaná zo skladu Vínokráľ.

§ 6. Podmienky dodania

6.1 Zásielky sú prepravované spoločnosťou PPL (v závislosti od toho, ktorá zo spoločností bola zvolená a je dostupná). Prehľad nákladov na dopravu nájdete v často kladených otázkach.

6.2 Tovar bude odoslaný do 3 – 5 dní po inkasovaní platby, pokiaľ nie je v ponuke uvedené inak.

6.3 V súlade so zákonnou úpravou ochrany maloletých, doručujeme len plnoletým osobám. Prepravcovia nevydajú tovar osobám mladším ako 18 rokov.

6.4 Minimálna cena objednávky je 30 €.

§ 7. Platobné podmienky

7.1 Ponúkame Vám nasledovné spôsoby platby:

 •   Kreditná karta: Visa, Mastercard alebo American Express (Amex).
 •   PayPal
 •   Amazon Pay

Pri platbe inkasom alebo kreditnou kartou bude čiastka z Vášho účtu odpísaná do 1 – 2 dní po doručení objednávky. Pri platbe cez PayPal alebo okamžitým prevodom budete počas procesu objednávky presmerovaný na platobné stránky platobnej spoločnosti a platbu vykonáte priamo tam. V prípade úhrady prostredníctvom faktúry Vám bude doručená faktúra e-mailom. Čiastka na faktúre musí byť na náš účet poukázaná do 10 dní.

7.2 Všetok dodaný tovar ostáva až do úplnej úhrady kúpnej ceny v našom vlastníctve.

7.3 Zúčtovanie kreditných kariet vykonáva spoločnosť PAYONE GmbH - Fraunhoferstraße 2-4 - 24118 Kiel, Nemecko - Sídlo spoločnosti: Kiel – zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Kiel pod č. HRB 6107 – Konatelia: Carl Frederic Zitscher, Jan Kanieß – pariaca do skupiny Sparkassen-Finanzgruppe.

 § 8. Uloženie textu zmluvy

Vašu objednávku a  údaje zadané v objednávke ukladáme. E-mailom Vám zašleme potvrdenie objednávky a následne potvrdenie o dodaní so všetkými údajmi o objednávke. Máte taktiež možnosť vytlačiť si objednávku aj Všeobecné obchodné podmienky pred odoslaním objednávky. Ku svojim objednávkam máte taktiež kedykoľvek prístup, prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu.

 § 9. Záruka

9.1 V prípade, že ste spotrebiteľ (t. j. nekonáte v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti) a objednávate si u nás tovar, bude sa záruka riadiť príslušnými zákonnými ustanoveniami nemeckého práva, ak ustanovenia §§ 619 – 627 slovenského občianskeho zákonníka neposkytujú spotrebiteľovi vyššiu právnu ochranu. V takom prípade sa uplatní tá právna úprava, ktorá je spotrebiteľa priaznivejšia.

9.2 V prípade, že si od nás objednáte tovar ako podnikateľ, platí nasledujúce:

9.2.1 Dodaný tovar je zákazník povinný skontrolovať ihneď po dodaní tovaru, za predpokladu, že je to v rámci bežného obchodného styku možné. Ak sa na tovare objaví vada, zákazník je povinný informovať nás o tom bezodkladne. Pokiaľ nám zákazník takúto informáciu nezašle, má sa za to, že tovar bol prijatý, ibaže by vadu nebolo možné pri kontrole zistiť. Ak je takáto vada zistená neskôr, musí byť vada oznámená bezprostredne po jej zistení, inak sa tovar považuje za prijatý bez ohľadu na danú vadu. Ustanovenie § 377 nemeckého obchodného zákonníka tým nie je dotknuté. Zákazník nie je zbavený povinnosti skontrolovať tovar ani v prípade požiadania o náhradu (regres) zo strany podnikateľa podľa §478 nemeckého občianskeho zákonníka. Pokiaľ v takýchto prípadoch neoznámi bezprostredne vadu, o ktorej bol informovaný svojím zákazníkom, považuje sa tovar za akceptovaný bez ohľadu na danú vadu.

9.2.2 Ak má tovar vady, sme oprávnení s ohľadom na druh vady a oprávnené záujmy zákazníka určiť spôsob odstránenia vád. Odstránenie vád sa v prípade týchto zmlúv považuje za neúspešné v po treťom neúspešnom pokuse. Toto ustanovenie sa nepoužije v prípade žiadosti o náhradu (regres) podľa § 478 nemeckého občianskeho zákonníka.

9.2.3 V prípade odstránenia vád sme povinní znášať len náklady súvisiace s odstraňovaním vád (najmä náklady na dopravu, cestovné, prácu, materiál) nezvýšené v dôsledku toho, že vec bola prevezená na iné miesto, než sídlo alebo organizačná zložka zákazníka, kam bola dodaná. Toto ustanovenie sa nepoužije v prípade požiadania o náhradu (regres) podľa §478 nemeckého občianskeho zákonníka.

9.2.4. Nároky zákazníka z vád, vrátane nároku na náhradu škody, sa premlčujú v lehote jedného roka. To neplatí v prípade žiadosti o náhradu (regres) podľa § 478 nemeckého občianskeho zákonníka, ani v prípadoch podľa § 438 ods. 1 č. 2 a § 634a ods. 1 č. 2 nemeckého občianskeho zákonníka. Toto sa nevzťahuje ani na nároky na náhradu škody spôsobenej ujmou na živote alebo zdraví alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného porušenia povinností z našej strany alebo zo strany našich zástupcov.

9.3 V prípade, že sa vo fľašiach objavia drobné kryštalické zrazeniny (vínny kameň), svedčia o zrelosti (akosti) vína.

§ 10. Zákaznícke služby

Môžete nás kontaktovať telefonicky od pondelka do piatku od 10:00 do 17:00 na čísle +421 233 325 596 (v rámci miestnych sadzieb). Pokiaľ sa dovoláte na náš záznamník, jednoducho zanechajte svoje meno a telefónne číslo – okamžite Vám zavoláme späť!

Môžete nám taktiež poslať mail. Stačí zadať adresu info@vinokral.sk.

§ 11. Právny systém, súdna príslušnosť

11.1 Zmluva sa spravuje nemeckým právom s vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

11.2 V prípade zákazníkov, ktorí pri uzatváraní zmluvy pričom nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (spotrebitelia), nemá táto voľba práva vplyv na kogentné ustanovenia práva štátu, v ktorom má zákazník svoj obvyklý pobyt.

11.3 Ak je zákazníkom podnikateľ, právnická osoba verejného práva alebo zvláštny fond verejného práva, je na všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu miestne príslušný súd podľa sídla spoločnosti Vicampo.

11.4 Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu pre riešenie sporov online, ktorú nájdete tu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Vínokráľ nie je povinný, ani ochotný sa zúčastniť mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľským rozhodcovským súdom, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia.

§ 12. Rôzne

12.1 Zmluvným jazykom je slovenský jazyk.

12.2 V prípade, že je jedno alebo viac ustanovení týchto všeobecných podmienok neplatné a/alebo neúčinné, zvyšná časť zmluvných ustanovení ostáva v platnosti. Pokiaľ sú tieto ustanovenia neúčinné, spravuje sa obsah zmluvy zákonnými ustanoveniami.

 

Stav: December 2023