Právo spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy

Nasledujúce právo na odstúpenie od zmluvy si môžu uplatniť len spotrebitelia:

-   Storno podmienky

-   Právo na odstúpenie

Máte právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa kedy ste Vy, alebo Vami určená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevzali posledný tovar.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás (Vínokráľ od Vicampo.de GmbH, Taunusstrasse 57, 55118 Mainz, Nemecko, tel.: +421 233 325 596, e-mail: info@vinokral.sk) informovať prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. list zaslaný poštou alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, použitie tohto formulára však nie je povinné.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť Vám bezodkladne, najneskôr do štrnástich dní odo dňa kedy nám bolo doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z toho, že ste si zvolili iný typ doručenia ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame). Na účely tejto úhrady použijeme ten platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s Vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade Vám nebudú z dôvodu vrátenia kúpnej ceny účtované poplatky. Tovar si vyzdvihnteme na naše náklady.

Zníženie hodnoty tovaru musíte uhradiť iba v prípade, že k nemu došlo v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nebola nevyhnutná na kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti tovaru.

Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy uzavreté na diaľku, predmetom ktorých má byť dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu v uzatvorenom obale, ak zákazník porušil pôvodný uzatvorený obal.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy o dodaní tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo ktorého doba použiteľnosti by bola rýchlo prekročená.

 _______________________________________________________________

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

V prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte a zašlite nám späť tento formulár

Pre:
Vínokráľ prostredníctvom Vicampo.de GmbH
Taunusstraße 57

55118 Mainz
Nemecko
Telefón: +421 233 325 596
E-Mail: info@vinokral.sk
 
Týmto odstupujem/odstupujeme od (*) zmluvy uzatvorenej medzi mnou/nami (*) na nákup:
tohto tovaru (*)/poskytnutie tejto služby(*)
Objednané dňa (*)/prijaté dňa (*):
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov:
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len v prípade listinnej komunikácie):
 
Dátum:
(*) Nehodiace sa preškrtnite

________________________________________________________________